Condicions de Reserva

Contracte

El contracte turístic d’allotjament és aquell mitjançant el qual la persona titular de l’establiment SOM CASA MIRET, S.L. Registre nº PT-000261 s’obliga a proporcionar-vos allotjament amb o sense altres serveis complementaris. Aquest contracte es pot celebrar tant presencialment com a distància. Tant si se celebra d’una o altra manera, els drets i deures de les parts són els especificats al DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, amb les especificacions detallades per l’ establiment més endavant.

Una vegada informat de les condicions, quan l’usuari realitza els tràmits de reserva i aquesta està confirmada per l’establiment, assumeix també implícitament les condicions de reserva de SOM CASA MIRET, S.L..

Reserves Article 25. Paga i senyal per part de les persones usuàries

Les persones titulars dels establiments d’allotjament poden exigir a les persones usuàries que efectuïn un avançament del preu que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis prestats.

Quan la reserva s’hagi realitzat mitjançant eines de pagament electrònic i l’establiment opti per carregar-hi un avançament del preu en concepte de paga i senyal, aquest càrrec s’ha d’efectuar dins les 48 hores següents a la formalització de la reserva. Transcorregut aquest termini sense efectuar-se el càrrec s’entén confirmada la reserva sense avançament de part del preu.

Article 26. Cancel·lació de la reserva

  1. L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.
  2. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dintre dels deu dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat pacte en contrari:
    • Reserva per dos o menys dies, el 50% del preu total d’estada.
    • Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 35% del preu total d’estada.
      Reserva per més de set dies, el 25% del preu total d’estada.
  3. Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels deu dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en

Cancel·lació de la reserva amb caixes / targetes regal

La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que ho faci abans del termini marcat per l’empresa editora de la caixa /targeta.

Una vegada exhaurit aquest termini l’usuari ja no podrà cancel.lar aquesta reserva encara que no faci ús de la targeta.

Veure les condicions de cada empresa.

Article 27. Rescabalament per renúncia de l’estada

La persona titular de l’establiment d’allotjament turístic està obligada a informar la persona o per- sones usuàries, abans de la realització del contracte, sobre la normativa aplicable en cas de re- núncia de l’estada.

Quan la persona usuària d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts.

En aquest cas, l’establiment SOM CASA MIRET, S.L. es reserva el dret de demanar l’equivalent al 100% del preu total del serveis contractats per l’usuari. En cas de que l’usuari al.legui causa de força major per renunciar l’estada se li cobrarà el 100% i en el moment que aporti el certificat oficial corresponent, tal i com s’especifica a l’article 26, i una vegada comprovat per l’establiment se li retornaria el 50% si escau.

Article 28. Manteniment de la reserva

Quan l’establiment hagi confirmat la reserva sense l’exigència de cap paga i senyal, està obligat a mantenir-la fins a l’hora concertada amb la persona usuària, i en cas de no haver-ho fet, fins a les 20 hores del dia assenyalat.

Si la persona usuària ha abonat la paga i senyal, l’establiment resta obligat a mantenir la reserva efectuada sense cap límit horari pel nombre de dies que aquesta cobreixi, llevat de pacte en con- trari.

Subsecció 4a. Identificació de les persones usuàries, estada i desallotjament.

Article 29. Identificació de les persones usuàries

La persona usuària ha d’acreditar la seva identitat (obligatori a partir dels 14 anys) en el moment d’efectuar l’entrada a l’establiment per mitjà de l’exhibició d’un document que acrediti suficient- ment la seva identitat. Aquest document s’ha de retornar immediatament a la persona usuària.

L’establiment ha de portar el registre de les persones usuàries allotjades i ha de remetre a la Direc- ció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones.